Algemene voorwaarden
S-Kwadraat Imago Stylist

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen S-Kwadraat, Consulent Kleur en Stijl te Enschede, hierna te

noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van

toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden

betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van

Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in

deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de

Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging

van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van

deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van

deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze

algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent

dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei

mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de

bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een

termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product

waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer

beschikbaar is.

2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de

Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken

kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij

anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de

offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden.

De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot

stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging

overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor

onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde

zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in

gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om

alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het

aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door

de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door

die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de

overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij

deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen

partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of

aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en

de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan

kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.

Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of

verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een

wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering

worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is

Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is

gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is

gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder

begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin

wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de

overeenkomst op te zeggen.

10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging

van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht

gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten

werkzaamheden of te leveren zaken.

11. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming

van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij

aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker

daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs

overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd

tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is

opgegeven.

- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid

of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een

schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en

plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij

Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het

oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de

aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de

overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen

condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect

ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de

Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding

overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade

en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de

Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of

schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in

overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar

is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten

voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij

zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De

Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde

termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven

- ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid

waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat

het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen

dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van

Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen

de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer-

en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst

gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

8. Annuleringsvoorwaarden na schriftelijke of mondelinge overeenkomst: Tot 4 weken voor

aanvangsdatum worden er geen kosten in rekening gebracht. Tot 2 weken voor

aanvangsdatum wordt er 50% van het totale bedrag bij de Wederpartij in rekening

gebracht. De Wederpartij is dit bedrag per direct verschuldigd. Als de overeenkomst

binnen 2 weken voor de aanvangsdatum wordt ontbonden is de Wederpartij het

volledige bedrag per direct verschuldigd. Voor kosten die door derden in rekening

worden gebracht geldt geen annuleringstermijn. Deze kosten zijn na het sluiten van de

overeenkomst volledig verschuldigd, tenzij derden bereid zijn deze kosten te verlagen.

Annulering van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de

Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen,

doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker

heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn

verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit

de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan

is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot

vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,

is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door

Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk

anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente

verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke

rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand,

tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De

rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen

rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling

aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij

niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten

rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden

berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk

gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien

Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in

aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens

op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde

incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven

eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker

gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud

vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden

gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud

vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht

mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht

om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede

tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter

inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd

tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens

Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat

kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming

aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden

waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor

zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is

van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij

gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan

geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan

gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden

stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na

levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn

overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die

door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de

producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop

van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht

worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van

of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of

door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij

of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te

brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te

worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven

wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is

ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan

uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet

uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het

moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de

desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te

onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen

is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn

overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking

schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat

te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te

(doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens

bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen

recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de

zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd,

dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst

daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke

kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker,

vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding

daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij

gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom

daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker

daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan

de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend

kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade

als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of

andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet

verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van

de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft.

7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende

ondergeschikten.

 

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van

een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn

gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet

aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren

door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit

in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over

op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak

aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de

Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij

in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de

zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en

risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond

van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het

recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis

ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke

informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het

buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij

aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt

uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij de Gebruiker en na te lezen op de website

www.S-Kwadraat.com. Bij de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst wordt

verwezen naar deze voorwaarden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold

ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

daarvan.


Concert in passende stijl
Als koor in harmonie, als individu jezelf
uiterlijke presentatie
Help, ik heb grote voeten
Tips & Tricks
styling tips & trucs
Help, ik heb een hoge taille
Tips & Tricks
styling tips & trucs
Zo rood als...
Rood is meer dan alleen maar een kleur!
uiterlijke presentatie
Zijn panty’s echt zo verschrikkelijk?
Winterpanty Tips & Tricks 
styling tips & trucs
Wist je dit al over wol?
Alles over de grondstof wol
grondstoffen
Shoppen tijdens Sale, slim of niet slim?
Shopping tips
styling tips & trucs
Wa's dat nou voor een symbool?
Lees jij wel eens het onderhoudsetiket?
onderhoud en behoud
Travelstof, wat is dat eigenlijk?
Alles over de eigenschappen van travelstof
grondstoffen
Kleding, uitstraling en visuele identiteit
In gesprek met marketingbureau Ferrule
uiterlijke presentatie
Stylingfoutje
Makkelijk te voorkomen
styling tips & trucs
Zomerjurk in wintertijd
Stylingtips over doordragen zomerjurkjes
styling tips & trucs
Kracht van Kledingcommunicatie
Mini-Masterclass voor NVDM
persoonlijke-verhalen
Gevaarlijke natuurlijke tinten
Nude-kleuren? Do's & dont's
uiterlijke presentatie
Jouw personeel als een stel kanaries..?
Dit schreef Carolien over mij
persoonlijke-verhalen
De nette sok onder de loep
Sokken Tips & Tricks, voor man en vrouw  
uiterlijke presentatie
Duurzaamheid in de mode
Duurzaamheid op grote èn kleine schaal
persoonlijke-verhalen
Lyocell of Tencel, wat is dat voor een stofsoort?
Alles over de eigenschappen van Lyocell en Tencell
grondstoffen
Langer plezier van jouw jeans
Onderhoudtips
onderhoud en behoud
Jouw kleurwaaier als kleurinspiratie
Wat kan je allemaal doen met een kleurwaaier? 
styling tips & trucs
Origineel kleuren combineren
Ontdek en laat je inspireren!
styling tips & trucs
Jouw mooiste kleuren zitten in je ogen
Een hele makkelijk toepasbare styling-tip
styling tips & trucs
De betekenis van gestreepte stropdas
Hoe loopt de streep op de stropdas?
kleurrijke mannen
Shoppen met Simone
Hoe werkt dat eigenlijk?
styling tips & trucs
'Festival van het leren'
Simone in actie
persoonlijke-verhalen
Het verhaal van de twee zonnebrillen
Een stijlvaste ontdekking
persoonlijke-verhalen
Mooi als jezelf de lente in...
Interview in Zilver-magazine
persoonlijke-verhalen
Shoppen in je eigen kledingkast
Hoe werkt dat eigenlijk?
styling tips & trucs
Shawl-knooptechniek 5
Bekijk de video en ga aan de slag...
styling tips & trucs
Jouw eerste indruk
Wat zie jij ... van mij?!
uiterlijke presentatie
Beetje lipgloss, groots effect!
Geen make-up ervaring maar er wel wat frisser uit willen zien...
uiterlijke presentatie